Socialstyrelsen söker deltagare i expertgrupp för nytt projekt : ”Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre”

Bakgrunden till projektet är i korthet att äldre i alltför stor omfattning får läkemedelsbehandling mot symtom snarare än mot bakomliggande orsaker. Detta medför inte bara att äldre patienter i många fall saknar korrekt och ändamålsenlig behandling, utan ofta också en omfattande symtomatisk läkemedelsbehandling som ytterligare spär på polyfarmacin, och allt den i sin tur kan förorsaka i form av bl.a. läkemedelsbiverkningar och läkemedelsinteraktioner.

Syftet med vårt projekt är att sammanställa kunskap om symtomatologin vid vanliga diagnoser och tillstånd hos äldre, som ofta är föremål för otillräcklig eller felaktig diagnostik och därmed felbehandling eller underbehandling; med målet att ta fram ett stöd – en checklista – för bättre differentialdiagnostik i vården av äldre, och därmed på sikt bidra till att äldre får en läkemedelsbehandling som är mer ändamålsenlig och säker.

I projektet – som ska rapporteras till regeringen senast 1 december 2018 – vill vi gärna samråda med professionen, bland annat genom att till en extern expertgrupp inbjuda representanter för läkare och sjuksköterskor inom primärvård och geriatrik samt akutmedicin. Vi vill därför med detta mail fråga Er om Ni har möjlighet att utse 1-2 (gärna två om möjligt) personer från Er organisation, som är intresserade av att delta i en sådan grupp. Tanken är att vi i första hand har kontakt med deltagarna ”på distans”, men vi skulle gärna också vilja anordna en hearing på Socialstyrelsen relativt tidigt (januari 2018) i projektet, för att skapa tillfälle till en mer aktiv diskussion kring vad den tänkta ”checklistan” ska innehålla och hur den kan utformas.

Är du intresserad av att delta i detta projekt? Hör av dig med dina kontaktuppgifter samt vad du arbetar med till dsfsverige@gmail.com senast 24/11 så förmedlar vi vidare till Socialstyrelsen.

inget formulär är valt