Remiss, Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

Socialstyrelsen genomförde 2016 en nationell utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede. Under arbetet med utvärderingen framkom att det finns otydligheter avseende vissa begrepp och behov av en mer konkret och verksamhetsnära beskrivning av vad begreppen innebär. För att ge stöd till landstingen, regionerna och kommunerna i den fortsatta utvecklingen av en god och jämlik palliativ vård har Socialstyrelsen i denna rapport förtydligat och konkretiserat ett antal begrepp.

Syftet med att publicera en remissversion är att ge möjlighet för alla intressenter att i en bred och öppen process diskutera och komma med synpunkter på Socialstyrelsens beskrivningar av begreppen.

Synpunker på remissversionen skickas till dsfsverige@gmail.com, vi behöver era synpunkter senast den 18 maj. DSF sammanställer synpunkterna och skickar in.

Remissversion- Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

inget formulär är valt