Remiss, målnivåer vård vid depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer som har tagits fram inom ramen för de nationella riktlinjerna. I december 2016 presenterade Socialstyrelsen remissversionen av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Därefter startade arbetet med målnivåer. Arbetet har bedrivits enligt den modell som Socialstyrelsen har tagit fram och tillämpat inom flera riktlinjeområden. En expertgrupp har valt ut lämpliga målnivåindikatorer och föreslagit målnivåalternativ för dessa. En konsensusgrupp bestående av sakkunniga, huvudmannaföreträdare från landsting och regioner samt representanter för berörda organisationer har tagit ställning till de olika alternativen, båda via webbenkät och senare vid ett konsensusmöte. Förslagen i remissunderlaget är baserade på diskussionerna vid konsensusmötet.

Målnivåförslaget skickas nu på remiss till landstingen och regionerna och övriga intressenter innan de slutligen fastställs av Socialstyrelsen. Er organisation har möjlighet att lämna synpunkter på underlaget.

Om du arbetar med detta och känner att du vill besvara denna remiss så skickar du in ditt svar till dsfsverige@gmail.com senast 30/10 så sammanställer vi alla svar och skickar dem gemensamt från Distriktssköterskeföreningen i Sverige.

Remissen finner du i PDF format nedan.

Målnivårapport depression och ångest remissversion

inget formulär är valt