Ny rapport om samordnade insatser vid missbruk och beroende

Att komma överens – Vårdanalys

Personer med missbruk och beroende har många gånger behov som kräver samordnade insatser från kommuner och landsting. Det har ofta konstaterats att samarbetet mellan kommuner och landsting brister, vilket på olika sätt drabbar personer med missbruk och beroende, anhöriga och samhället. För att stärka förutsättningarna för samverkan och bidra till att tydliggöra ansvarsfördelningen gavs landsting och kommuner år 2013 skyldighet att ingå överenskommelser om samarbete kring personer med missbruk. Vårdanalys har på regeringens uppdrag följt upp dessa överenskommelser. I denna rapport beskrivs hur många överenskommelser som tagits fram, deras innehåll, vilka hinder och framgångsfaktorer som finns för framtagandet samt i vilken utsträckning brukare har deltagit i att ta fram överenskommelser. I rapporten ges också rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Rapport_2017-1_292x429px

 

inget formulär är valt