En distriktssköterskas reflektioner över den vetenskapliga konferensen ”Läkare i hemsjukvården” i Lund

Den vetenskapliga konferensen ”Läkare i hemsjukvården”, arrangerad av Läkartidningen, tog plats i Lund 12:e oktober. Syftet med konferensen var dels att belysa de speciella utmaningar, men också de berikande upplevelser, som läkarens arbete i hemsjukvården innebär och dels att formulera tankar om vad som krävs för att möta framtidens behov.

 

Jag kan starkt rekommendera distriktssköterskor att delta på konferenser om hemsjukvård, då vi är berörda vare sig vi arbetar på vårdcentral eller i hemsjukvården. Deltog på denna konferens tillsammans med en överläkare i geriatrik som arbetar hos oss på vårdcentralen. Vi är i startgroparna för att möta förändringarna efter den nya lagen som träder i kraft 2018. Vi håller just nu på att omvärldsbevaka och hämta goda exempel på arbetssätt för att hitta några som passar just vår vårdcentral och vårt hemsjukvårdsområde. Dessa goda exempel vill jag här dela med mig av till er!

 

På konferensen föreläste ett flertal geriatriker, vårdenhetschefer, distriktsläkare och sjuksköterskasom alla var eldsjälar och goda förebilder. Konferensen inleddes med att konstatera att det överlag behövs mer forskning om hemsjukvården. Lena Pormelau, distriktsläkare på Boo vårdcentral, beskrev sedan sitt arbete i hemsjukvården och sina erfarenheter från kursen ”När doktorn tar av sig skorna”. Jag samtalade en del med henne och fick tips att läsa om SVEA, Sammanhållen Vård genom Enhetliga Arbetssätt, läs mer på http://www.vardgivarguiden.se/patientadministration/patientnara-rutiner/sammanhallen-vard/

 

Jenny Wretborn, specialist i geriatrik på Närhälsan Frölunda Vårdcentral, beskrev vårdcentralens projekt med en Hembesöksenhet i vilken hon ansvarade för enbart patienter i hemmet. Äldre patienter 65+ erbjuds hembesök av team från vårdcentralen där läkare, distriktsköterskor, sjuksköterskor samt undersköterskor ingår. Läs mer om deras arbete på http://karriarlakare.se/presentation/narhalsan-satsar-pa-vard-i-hemmet-for-aldre-och-funktionshindrade/

Nästa goda exempel och tänkvärda tankar delade Bertil Axelsson, professor i palliativ medicin, med sig av. För att ligga steget före kan läkare vid utskrivning från sjukhus dra upp behandlingsstrategier för vad som ska göras vid tänkbara händelser i hemmet, exempelvis ge vätske-drivande vid ökade ödem och antibiotika vid exacerbation vid KOL. För distriktssköterskor och annan vårdpersonal som arbetar i hemmen blir dessa strategier verktyg för en tryggare och säkrare vård.

 

Maria Bengtsson, sjuksköterska i hemsjukvården i Malmö stad, och Wolfgang Reinhardt, överläkare i Mobila Emmateamet Skånes Universitetssjukvård, beskrev kreativitet som en viktig egenskap för en läkare att ha vid arbete i hemmet, exempelvis kan en kristallkrona användas att hänga droppet i. Sjukhusets miljö med all dess teknik och utrustning är en helt annan miljö än ett hem.

I den avslutande paneldiskussionen diskuterades hur vi kan få fler läkare att ta steget att arbeta i hemsjukvård. Göran Stiernstedt berättade kortfattat om sina tankegångar runt effektiv vård. Den nära vården behöver inte enbart vara primärvårdens ansvar utan även personal från sjukhus ska börja bedriva nära vård. Denna satsning finns det öronmärkta pengar för! Karin Träff Nordström, divisionschef Skånes Universitetssjukvård, berättade om sitt uppdrag som ny utredningssekreterare tillsammans med Anna Nergårdh i utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”. Har ni lust och tid så läs mer om den spännande utredningen på http://www.sou.gov.se/godochnaravard/om-oss-som-arbetar-i-utredningen/

 

Med vänliga hälsningar,

Camilla Johansson, distriktssköterska, hjärtsviktssköterska, vårdsamordnare Hälsans vårdcentral 1, Jönköping

 

Anm. Inlägget är reviderat av DSF Styrelsen

inget formulär är valt