Arbetar du med palliativ vård i primärvården?

Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer som har tagits fram inom ramen för de nationella riktlinjerna. Målnivåerna anger hur stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss behandling eller annan vårdåtgärd. Det finns hittills målnivåer inom åtta riktlinjeområden.

Syftet med målnivåer är att ge hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål att arbeta mot. Grunden för arbetet är den modell för fastställande av målni-våer som togs fram och testades inom de nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård.

Distriktssköterskeföreningen är en av organisationerna som ombetts att svara på denna remiss.

Om du arbetar med detta inom Primärvård (kommun och landstinget), läs gärna igenom remissen och skicka in dina synpunkter till oss senast 30/7 så sammanställer vi allas synpunkter och skickar in ett gemensamt svar från Distriktssköterskeföreningen.

Remissen finner du nedan.

Målnivårapport remissversion Palliativ vård i livets slutskede

inget formulär är valt