Stipendium från DSF

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) avsätter årligen 25 000 kr för stipendier:

Forskning, utvecklingsprojekt och/eller utvecklingsarbete 10 000 kr

Studieresor 10 000 kr

Stipendium för bästa D-uppsats  5 000 kr

Syftet med stipendierna är att bidra till att utveckla distriktssköterskans professionella utveckling och yrkesfunktion och är avsedda för forskning och utvecklingsarbete inom distriktssköterskans verksamhetsområde.

Så hanterar föreningen dina personuppgifter vid stipendieansökan.

 

Kriterier för ansökan om forsknings- eller resestipendier från DSF

  • Sökande ska ha varit medlem i DSF i minst 2 år

I ansökan ska framgå:

  • syftet med forskningen/utvecklingsarbetet/studieresan
  • kort beskrivning av omfattningen och tillvägagångssättet, när studien/arbetet/resan skall äga rum samt en kostnadsberäkning
  • hur den sökande avser att använda erfarenheten i sitt arbete
  • uppgifter om arbetsplats, utbildning, tidigare forskning och annan meritering

Ansökan görs i formuläret nedan, senast 31 mars 2024.

DSF:s styrelse beslutar vem som tilldelas medel ur stipendiefonden, beslutet kan inte överklagas. DSF önskar att stipendiaten/stipendiaterna författar ett referat som publiceras i Vårdmagasinet HÄLSA samt på föreningens hemsida.

Samtliga ansökningar som inkommer bekräftas av stipendieansvarig via e-post. Däremot meddelas endast de som beviljats stipendium.

 

Kriterier för ansökan om bästa magisteruppsats

  • Att den studerande är medlem i DSF
  • Att den studerande läser specialistutbildning till Distriktssköterska
  • Att ämnet som uppsatsen handlar om har ett värde för distriktssköterskans profession och tillämpning i det kliniska arbetet

I ansökan skall framgå:

  • Uppsatsens abstract
  • Vid vilket Universitet/Högskola som uppsatsen har skrivits

Ansökan görs i formuläret nedan, senast 31 mars 2024.

Styrelsen för DSF förbehåller sig rätten att välja  bästa uppsats. Stipendiet delas ut en gång per år, i anslutning med årsmöte. I samband med att stipendiet delas ut önskas att stipendiaten/stipendiaterna kortfattat presenterar sin uppsats. DSF önskar även att stipendiaten/stipendiaterna författar ett referat som publiceras i Vårdmagasinet HÄLSA samt på föreningens hemsida.

Samtliga ansökningar som inkommer bekräftas av stipendieansvarig via e-post. Däremot meddelas endast de som beviljats stipendium.

Välkommen med din ansökan!