DSF Östergötland Årsmöte 2021

Tid:18:00 - 19:30

Så smått börjar vi komma igång igen!

Dags för digitalt möte för årsmötesförhandlingar och vidare planering för 2021.

Årsmöte tar plats digitalt 20:e maj kl 18:00-19:30.

Anmälan sker via formuläret längst ner på sidan senast 17:e maj. Efter anmälan kommer du få en länk för att kunna delta i mötet.

Kom! Var med! Påverka!

Styrelsen Distriktssköterskeföreningen Östergötland

Dagordning för Årsmöte i Distriktssköterskeföreningen  i Östergötland 2021 05 20

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötet sammankallande i enlighet med stadgarna
 3. Val av mötespresidium: mötesordförande, mötessekreterare
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll och vara tillika rösträknare
 5. Godkännande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Styreslens förslag till verksamhetsplan och budget
 9. Motioner till årsmötena Distriktssköterskeföreningen: Östergötland och Sverige
 10. Medlemsavgiftens storlek
 11. Ledamöter till nästkommande Årsmöte Distriktssköterskeföreningen Sverige
 12. Val av Distriktssköterskeföreningens styrelse
 13. Val av två revisorer på 1 år
 14. Val av valberedning
 15. Medlemsrekrytering
 16. Stadgar
 17. Övriga frågor: Kontaktpersoner
 18. Mötets avslutande
Karta Otillgänglig
inget formulär är valt