Första linjen – stöd till barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen – vad är det? Den så kallade första linjen avser den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett…

Läs mer...

Socialstyrelsen söker sjuksköterskor och barnmorskor med förskrivningsrätt till pilotstudie om ordinationsorsak

Är du intresserad av att delta i en pilotstudie från Socialstyrelsen om att utveckla och förvalta en nationell källa för ordinationsorsak, som ska användas för att dokumentera ordinationsorsak och behandlingsändamål på ett strukturerat och standardiserat sätt vid ordination av läkemedel…

Läs mer...

Arbetar du med palliativ vård i primärvården?

Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer som har tagits fram inom ramen för de nationella riktlinjerna. Målnivåerna anger hur stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss behandling eller annan vårdåtgärd. Det finns hittills målnivåer inom…

Läs mer...

Är du intresserad av att vara med när SKL tar fram en struktur för kunskapsutbyte inom psykisk hälsa

SKL har överenskommit med regeringen att 2017 inleda ett arbete med att förstärka strukturerna för kunskapsutbyte rörande psykisk hälsa. Syftet är ytterst att öka förutsättningarna för jämlika och evidensbaserade insatser inom all vård. Är du intresserad av att representera Distriktssköterskeföreningen…

Läs mer...

Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium

Utlysning – Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium 2017 Dags att söka Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium. Doktorandstipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som bas för evidensbaserad omvårdnad till gagn för patienter och närstående. I år är stipendiet på…

Läs mer...

Nationellt samtal om Ambulanssjukvård och Kommunal sjukvård

Region Östergötland och Linköpings universitet bjuder in till nationellt samtal om ambulanssjukvård och kommunal vård 16/8 i Linköping. Se inbjudan nedan för mer information. Begränsat antal platser så anmäl dig på en gång om du vill gå. Nationellt samtal om…

Läs mer...

SSF anordnar seminariedag om jämlik vård och hälsa

JÄMLIK VÅRD OCH HÄLSA  Välkomna till en dag om hur vi som är sjuksköterskor i vård och omsorg kan bidra till en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen. Seminariedag 30 augusti 2017 klockan 10.00–16.00. Hotell Birger Jarl, Stockholm. ANMÄLAN:…

Läs mer...

Välkommen på release för tre nya rapporter om Hälsovård Skåne

Välkommen på release x 3! Kunskapscentrum barnhälsovård, Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum migration och hälsa bjuder in till samlad release för tre nya rapporter om hälsovård i Skåne:   Barnhälsovården – årsrapport 2016 Sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne – en nulägesanalys…

Läs mer...

Stipendier för forskning och utveckling från SSF

Är du medlem i Svensk sjuksköterskeförening och håller på med forskning och utveckling? Då kan du återigen ansöka om stipendier från 2 olika fonder från SSF för hösten 2017. Läs mer och ansök på SSF:s hemsida: Ebba Danelius stiftelse Barnets…

Läs mer...

Är du intresserad av att representera Distriktssköterske- föreningen?

Vi söker medlemmar som är intresserade av att representera Distriktssköterskeföreningen i olika grupper och forum, bl.a. Primärvårdskvalitet och NoSB. Vi söker dig som har möjlighet att på dagtid närvara på möten (oftast lagda i Stockholm) samt arbetar inom det aktuella…

Läs mer...