Nu kan ideella organisationer ansöka om bidrag för att arbeta med att att stärka psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid

Ansökan är nu öppen. Under förutsättning att regeringen beviljar medel kommer Folkhälsomyndigheten att fördela bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid. Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer…

Läs mer...

Remiss från Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination av pojkar

Folkhälsomyndigheten har utrett om pojkar bör erbjudas vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn och gjort bedömningen att vaccinationen uppfyller smittskyddslagens kriterier. Distriktssköterskeföreningen är inbjuden att komma med synpunkter på denna remiss. Om du arbetar med…

Läs mer...

Remiss SOU 2017:53 God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild.

Distriktssköterskeföreningen är inbjuden att komma med synpunkter på Remissen SOU 2017:53 God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild. Vilket är en fördjupning av den tidigare utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2). Om du har några synpunkter eller förslag gällande…

Läs mer...

Första linjen – stöd till barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen – vad är det? Den så kallade första linjen avser den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett…

Läs mer...

Socialstyrelsen söker sjuksköterskor och barnmorskor med förskrivningsrätt till pilotstudie om ordinationsorsak

Är du intresserad av att delta i en pilotstudie från Socialstyrelsen om att utveckla och förvalta en nationell källa för ordinationsorsak, som ska användas för att dokumentera ordinationsorsak och behandlingsändamål på ett strukturerat och standardiserat sätt vid ordination av läkemedel…

Läs mer...

Arbetar du med palliativ vård i primärvården?

Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer som har tagits fram inom ramen för de nationella riktlinjerna. Målnivåerna anger hur stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss behandling eller annan vårdåtgärd. Det finns hittills målnivåer inom…

Läs mer...

Är du intresserad av att vara med när SKL tar fram en struktur för kunskapsutbyte inom psykisk hälsa

SKL har överenskommit med regeringen att 2017 inleda ett arbete med att förstärka strukturerna för kunskapsutbyte rörande psykisk hälsa. Syftet är ytterst att öka förutsättningarna för jämlika och evidensbaserade insatser inom all vård. Är du intresserad av att representera Distriktssköterskeföreningen…

Läs mer...

Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium

Utlysning – Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium 2017 Dags att söka Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium. Doktorandstipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som bas för evidensbaserad omvårdnad till gagn för patienter och närstående. I år är stipendiet på…

Läs mer...

Nationellt samtal om Ambulanssjukvård och Kommunal sjukvård

Region Östergötland och Linköpings universitet bjuder in till nationellt samtal om ambulanssjukvård och kommunal vård 16/8 i Linköping. Se inbjudan nedan för mer information. Begränsat antal platser så anmäl dig på en gång om du vill gå. Nationellt samtal om…

Läs mer...

SSF anordnar seminariedag om jämlik vård och hälsa

JÄMLIK VÅRD OCH HÄLSA  Välkomna till en dag om hur vi som är sjuksköterskor i vård och omsorg kan bidra till en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen. Seminariedag 30 augusti 2017 klockan 10.00–16.00. Hotell Birger Jarl, Stockholm. ANMÄLAN:…

Läs mer...