En distriktssköterskas reflektioner över den vetenskapliga konferensen ”Läkare i hemsjukvården” i Lund

Den vetenskapliga konferensen ”Läkare i hemsjukvården”, arrangerad av Läkartidningen, tog plats i Lund 12:e oktober. Syftet med konferensen var dels att belysa de speciella utmaningar, men också de berikande upplevelser, som läkarens arbete i hemsjukvården innebär och dels att formulera…

Läs mer...

Arbetar du med patienter som har sjukdomar i rörelseorganen?

Socialstyrelsen kommer under hösten att påbörja arbetet med att revidera de Nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. De söker därför personer som kan delta i en heldags hearing den 8 februari, 2018 i Stockholm för att informera om riktlinjeuppdraget, arbetet med revideringen samt diskutera…

Läs mer...

Distriktssköterskeföreningens remissvar på utredningen God och nära vård

Nedan finner du Distriktssköterskeföreningens remissvar på utredningen om God och nära vård, SOU 2017:53. Remissvar God & nära vård Distriktssköterskeföreningen 2017-09-27

Läs mer...

Remiss, målnivåer vård vid depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer som har tagits fram inom ramen för de nationella riktlinjerna. I december 2016 presenterade Socialstyrelsen remissversionen av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Därefter startade arbetet med målnivåer. Arbetet har bedrivits enligt den…

Läs mer...

Medlemsfolder för lokalföreningar

Nu finns en PDF version av den nya foldern om ni själva vill skriva ut den och lämna ut när ni rekryterar nya medlemmar. Ni hittar den under Dokument – Broschyr. Om ni vill beställa den tryckta versionen gör ni…

Läs mer...

Vårdfokus intervjuar DSF:s ordförande om bristen på Distriktssköterskor

Vårdfokus har intervjuat vår ordförande Ina El Sherif angående den stora bristen på distriktssköterskor i Primärvården. Läs hela artikeln på Vårdfokus hemsida.

Läs mer...

SSF anordnar konferens: VFU 2017 ”Perspektiv på lärande” – 19-20 oktober 2017, City Conference Centre – Folkets Hus i Stockholm

  Svensk sjuksköterskeförening inbjuder tillsammans med Sektionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet till den årliga konferensen om perspektiv på lärande i verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk utbildning för vård och omsorg. Se bifogat program. Program för VFU konferens För anmälan www.swenurse.se  …

Läs mer...

Nu kan ideella organisationer ansöka om bidrag för att arbeta med att att stärka psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid

Ansökan är nu öppen. Under förutsättning att regeringen beviljar medel kommer Folkhälsomyndigheten att fördela bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid. Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer…

Läs mer...

Remiss från Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination av pojkar

Folkhälsomyndigheten har utrett om pojkar bör erbjudas vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn och gjort bedömningen att vaccinationen uppfyller smittskyddslagens kriterier. Distriktssköterskeföreningen är inbjuden att komma med synpunkter på denna remiss. Om du arbetar med…

Läs mer...

Remiss SOU 2017:53 God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild.

Distriktssköterskeföreningen är inbjuden att komma med synpunkter på Remissen SOU 2017:53 God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild. Vilket är en fördjupning av den tidigare utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2). Om du har några synpunkter eller förslag gällande…

Läs mer...