Årets magisteruppsats

Stipendium för årets magisteruppsats gick till Jenny Löyttynen med titeln ”Distriktssköterskors erfarenheter av sin roll i vården av människor med psykisk ohälsa i primärvården”

Ur resultatet av hennes intervjuer med 18 distriktssköterskor på åtta olika vårdcentraler var framkom ett flertal subteman som omfattas av tre övergripande teman: (i) psykisk ohälsa är inte en självklar del av distriktssköterskors omvårdnad; (ii) generella färdigheter är integrerade i distriktssköterskors profession men specifik kunskap och utbildning i behandlingsmetoder saknas; (iii) distriktssköterskors professionella utförande är begränsad av organisationen och traditionella attityder kring distriktssköterskans profession.
Konklusion: Resultaten indikerar att distriktssköterskor kan känna stor osäkerhet i sin roll i detta område. Att arbeta med psykisk ohälsa var inte alltid betraktat som socialt accepterat för distriktssköterskor. Magkänsla, tidigare erfarenheter och generell self-management var viktiga redskap för att hantera dessa fall. Distriktssköterskor måste avancera sina omvårdnadskunskaper, då deras nuvarande arbete inte motsvarar de nationella beskrivningarna av distriktssköterskans kompetenser.

inget formulär är valt